سواحل مکران

03سپتامبر
سواحل مکران می‌تواند قطب ارتباطات تجاری و اقتصادی با دنیا باشد
آیت‌ الله رئیسی:

سواحل مکران می‌تواند قطب ارتباطات تجاری و اقتصادی با دنیا باشد

رئیس‌ جمهور گفت: سواحل مکران می‌تواند قطب رونق و ارتباطات تجاری و اقتصادی با دنیا باشد و افزایش تولید و اشتغال دو مسأله بسیار مهم کشور است.