Saturday, 13 August , 2022

سفارت ایران در لندن

هیچ توفانی قادر نیست برگی از شاخه درخت تناور ایران را تکان دهد
سفارت ایران در لندن:

هیچ توفانی قادر نیست برگی از شاخه درخت تناور ایران را تکان دهد

سفارت کشورمان در لندن در واکنش به تجمع گروه‌های تجزیه طلب مقابل سفارت ایران گفت: درخت تناور ایران طی هزاران سال با خون جوانان شهیدش آبیاری شده و چنان تناور است که هیچ توفانی قادر نیست برگی از شاخه آن را تکان دهد.