Sunday, 29 May , 2022

سرپرست معاونت امور هنری

محمود شالویی سرپرست معاونت امور هنری وزارت ارشاد شد

محمود شالویی سرپرست معاونت امور هنری وزارت ارشاد شد

وزیر ارشاد در حکمی محمود شالویی مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی را با حفظ سمت به عنوان «سرپرست معاونت امور هنری» منصوب کرد.