Wednesday, 25 May , 2022

سرهنگ حسن زاده شهابی

شناسایی مامور وظیفه شناس در فرماندهی انتظامی شهرستان دماوند

شناسایی مامور وظیفه شناس در فرماندهی انتظامی شهرستان دماوند

معاون اجتماعی پلیس شرق استان تهران از شناسایی مامور وظیفه شناس در فرماندهی انتظامی شهرستان دماوند خبر داد.