سردار علی فدوی

28سپتامبر
نباید اجازه دهیم دشمن به ابعاد اقتصادی و فرهنگی کشور وارد شود
سردار فدوی:

نباید اجازه دهیم دشمن به ابعاد اقتصادی و فرهنگی کشور وارد شود

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: یکی از موضوعات مهم این است که خود ما نباید اجازه دهیم که دشمن به ابعاد اقتصادی و فرهنگی کشور وارد شود.