سردار شهید سلیمانی

31دسامبر
مقابله با بی‌کیفرمانی جنایتکاران تا حصول نتیجه نهایی ادامه دارد
وزارت امور خارجه ایران:

مقابله با بی‌کیفرمانی جنایتکاران تا حصول نتیجه نهایی ادامه دارد

وزارت خارجه گفت: مقابله با بی کیفرمانی جنایتکاران مجموعه اقدامات خودبرای پاسخگو نمودن آنها درپیشگاه عدالت راآغاز نموده است وتا حصول نتیجه نهایی ادامه خواهد داد.