سردار حسین دهقان

03ژانویه
سردار دهقان عضو شورای راهبردی روابط خارجی شد
با موافقت مقام معظم رهبری؛

سردار دهقان عضو شورای راهبردی روابط خارجی شد

سردار حسین دهقان با موافقت مقام معظم رهبری به عضویت شورای راهبردی روابط خارجی درآمد.