Monday, 8 August , 2022

سردار حسن عراقی زاده

۱۸۰ مرکز تزریق واکسن کرونا توسط سپاه‌ های استانی و بسیج ایجاد شده است
سردار عراقی‌ زاده:

۱۸۰ مرکز تزریق واکسن کرونا توسط سپاه‌ های استانی و بسیج ایجاد شده است

رئیس اداره بهداشت، امداد و درمان ستاد کل نیروهای مسلح گفت: در سطح کشور ۱۸۰ مرکز تزریق واکسن کرونا توسط سپاه‌های استانی و بسیج ایجاد شده است.