سردار اسماعیل احمدی مقدم

20سپتامبر
سردار اسماعیل احمدی مقدم رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی شد

سردار اسماعیل احمدی مقدم رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی شد

سردار اسماعیل احمدی مقدم به عنوان رئیس دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی انتخاب شد.