سردار احمدعلی گودرزی

16دسامبر
رسانه ها بابد احساس امنیت را در جامعه افزایش دهند
سردار گودرزی:

رسانه ها بابد احساس امنیت را در جامعه افزایش دهند

فرمانده مرزبانی انتظامی گفت: اصحاب رسانه خواسته هاومطالبات مردمی رابا زبان مناسب و گویا پیگیری می‌کنند،رسانه های استان باید احساس امنیت را در جامعه افزایش دهند.