Wednesday, 25 May , 2022

سرانه مطالعه روزانه

سرانه مطالعه روزانه هر ایرانی در سال ۹۹ اعلام شد

سرانه مطالعه روزانه هر ایرانی در سال ۹۹ اعلام شد

در سال ١٣٩٩ سرانه مطالعه افراد ١٥ساله و بیش‌تر با سواد در ماه به طور متوسط ٨ ساعت و ١٨ دقیقه برآورد شد که به عبارت دیگر ١٦ دقیقه و ٣٦ ثانیه در روز بوده است.