ستاد فرمان حضرت امام

03جولای
۵۰ میلیون دوز واکسن کوو برکت تا پایان شهریور تحویل وزارت بهداشت می‌دهیم
مخبر:

۵۰ میلیون دوز واکسن کوو برکت تا پایان شهریور تحویل وزارت بهداشت می‌دهیم

رئیس ستاد فرمان حضرت امام گفت: ما طبق وعده‌ای که دادیم تا پایان شهریور بیش از ۵۰ میلیون دوز واکسن کوو برکت تحویل وزارت بهداشت می‌دهیم.