ستاد بودجه سال ۱۴۰۱

31دسامبر
دولت برنامه‌های متنوعی برای کاهش فقر مطلق و حمایت از محرومیت زدایی دارد
دبیر ستاد بودجه سال ۱۴۰۱:

دولت برنامه‌های متنوعی برای کاهش فقر مطلق و حمایت از محرومیت زدایی دارد

دبیر ستاد بودجه سال ۱۴۰۱ با اشاره به نقاط قوت بودجه سال آینده گفت: دولت برنامه‌های متنوعی برای کاهش فقر مطلق و حمایت از محرومیت زدایی دارد.