سال‌ تحصیلی جدید

24سپتامبر
سخنرانی رئیس جمهور در مراسم آغاز سال‌ تحصیلی زنده پخش می شود
از طریق شبکه شاد؛

سخنرانی رئیس جمهور در مراسم آغاز سال‌ تحصیلی زنده پخش می شود

سخنرانی رئیس‌ جمهور در مراسم آغاز سال‌ تحصیلی از طریق شبکه شاد به صورت زنده پخش می شود.