سازمان ملی زمین و مسکن

22دسامبر
تعیین مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در جلسه امروزهیات دولت

تعیین مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در جلسه امروزهیات دولت

هیئت دولت علیرضا فخاری را به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن تعیین کرد.