Wednesday, 29 June , 2022

سازمان داوطلبان

200 میلیارد، حمایت سازمان داوطلبان از بیماران نیازمند
رئیس سازمان داوطلبان خبر داد:

200 میلیارد، حمایت سازمان داوطلبان از بیماران نیازمند

وحید سلیمی با اشاره به این که مرحله هفتم کمک های حمایتی به بیماران نیازمند اعطا شد، از حمایت 200 میلیارد ریالی سازمان داوطلبان در روزهای اخیر خبر داد.