Sunday, 29 May , 2022

سازمان حفاظت محیط زیست

علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست شد
با حکم رئیس‌ جمهور؛

علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست شد

رئیس جمهور امروز یکشنبه با صدور حکمی علی سلاجقه را به سمت "معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست" منصوب کرد.