Wednesday, 25 May , 2022

سازمان توسعه تجارت

قانون برگشت ارز حاصل از صادرات قابل حذف نیست
پیمان پاک:

قانون برگشت ارز حاصل از صادرات قابل حذف نیست

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: قانون برگشت ارز حاصل از صادرات قابل حذف نیست، زیراهمان طور که ما به صادرکننده کمک می‌کنیم، او هم بایدبه مادراین شرایط ارزی کمک کند.

باید روی خدمات پس از فروش کالای ایرانی کار کنیم
پیمان پاک:

باید روی خدمات پس از فروش کالای ایرانی کار کنیم

رئیس سازمان توسعه و تجارت گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که خدمات پس از فروش کالای ایرانی ضعیف است و باید روی آن کار کنیم.