سازمان برنامه بودجه کشور

29ژوئن
بررسی طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان در دولت به پایان رسیده است
نوبخت:

بررسی طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان در دولت به پایان رسیده است

رئیس سازمان برنامه بودجه کشور گفت: طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی در دولت به پایان رسیده و این هفته به مجلس ارسال می شود.