سازمان امور مالیاتی

23نوامبر
داود منظور احکام مالیاتی مرتبط با قانون جهش تولید مسکن را ابلاغ کرد

داود منظور احکام مالیاتی مرتبط با قانون جهش تولید مسکن را ابلاغ کرد

داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور احکام مالیاتی قانون جهش تولید مسکن را ابلاغ کرد.