سازمان امور سینمایی و سمعی بصری

28ژوئن
شورای ساخت با چهار فیلمنامه سینمایی موافقت کرد

شورای ساخت با چهار فیلمنامه سینمایی موافقت کرد

شورای صدور پروانه ساخت در جلسه اخیر با چهار فیلمنامه موافقت کرد.