سازمان‌ های بین‌ المللی

15سپتامبر
مادامی که تحریم‌ها ادامه دارد از ایران انتظار اقدام سازنده نداشته باشید
غریب آبادی:

مادامی که تحریم‌ها ادامه دارد از ایران انتظار اقدام سازنده نداشته باشید

نماینده ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی درنشست فصلی شورای حکام آژانس گفت: مادامی که تحریم‌ها ادامه دارد ازایران انتظار خویشتن داری و اقدام سازنده نداشته باشید.