Monday, 8 August , 2022

زهرا ارشادی

شورای امنیت باید ثابت کند در دام فریب‌ها و اخبار ساختگی اسرائیل گرفتار نمی‌ شود
سفیر ایران در سازمان ملل:

شورای امنیت باید ثابت کند در دام فریب‌ها و اخبار ساختگی اسرائیل گرفتار نمی‌ شود

سفیر ایران درسازمان ملل گفت: شورای امنیت باید از ماجراجویی لجام گسیخته اسرائیل در منطقه جلوگیری کند و همچنین ثابت کند دردام اخبار ساختگی اسرائیل گرفتار نمی‌شود.