زنجیره تولید

02ژانویه
نخستین تامین مالی زنجیره تولید از نظام بانکی انجام شد
خاندوزی:

نخستین تامین مالی زنجیره تولید از نظام بانکی انجام شد

وزیر اقتصاد گفت: امروز اولین تامین مالی زنجیره تولید از بانک های ملی، مسکن، صنعت و معدن و ... انجام شد.