زبان اشاره

28سپتامبر
روز جهانی ناشنوایان / آگاهی رسانی جهانی

روز جهانی ناشنوایان / آگاهی رسانی جهانی

روز جهانی ناشنوایان و زبان اشاره در تقویم جهانی ۳۰ سپتامبر مصادف با ۹ مهر است