Thursday, 18 August , 2022

رییس شورای شهر تهران

مهدی چمران رییس شورای شهر تهران شد

مهدی چمران رییس شورای شهر تهران شد

مهدی چمران با ۲۱ رای رسما به عنوان رییس شورای ششم شهر تهران انتخاب شد.