روز نيروى انتظامى

04اکتبر
پول هاى مردم ایران با گردن کشى دولت آمریکا بلوکه شده است
خطيب زاده:

پول هاى مردم ایران با گردن کشى دولت آمریکا بلوکه شده است

سخنگوی وزارت خارجه درباره پول هاى بلوکه شده ایران در کشورهاى مختلف گفت: این پول هاى مردم ایران است که باگردن کشى دولت آمریکا وبى عملى طرف هاى دیگربلوکه شده است.