روز شعر و ادب فارسی

18سپتامبر
پیام وزیر فرهنگ و ارشاد به مناسبت روز شعر و ادب فارسی

پیام وزیر فرهنگ و ارشاد به مناسبت روز شعر و ادب فارسی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به مناسبت روز شعر و ادب فارسی پیامی صادر کرد.