Thursday, 29 September , 2022

روزنامه آفتاب یزد

شکایت از رسانه‌ ها در دستور کار نیست
روابط عمومی ریاست جمهوری:

شکایت از رسانه‌ ها در دستور کار نیست

روابط عمومی ریاست‌ جمهوری اعلام کرد: شکایت از رسانه‌ها در دستور کار نیست و سیاست مبنایی دولت مردمی، تعامل حداکثری با رسانه‌ها و ایجاد فضای مفاهمه است.