روابط تجاری ایران و سوریه

07دسامبر
روابط تجاری ایران و سوریه باید با تمرکز بر بخش خصوصی شکل بگیرد

روابط تجاری ایران و سوریه باید با تمرکز بر بخش خصوصی شکل بگیرد

وزیر راه و شهرسازی گفت: روابط تجاری ایران و سوریه باید با تمرکز بر بخش خصوصی شکل بگیرد و تولیدات مشترک مبنای مناسبی برای همکاری‌های اقتصادی دو کشور است.