روابط اقتصادی

29نوامبر
روابط اقتصادی ایران و سوریه باید بهبود یابد
فاطمی امین:

روابط اقتصادی ایران و سوریه باید بهبود یابد

وزیر صمت گفت: روابط اقتصادی ایران و سوریه باید بهبود یابد و به دنبال سرمایه گذاری مشترک بین دو کشور هستیم.