Wednesday, 29 June , 2022

رنگبندی کرونا

۱۲۰ شهرستان در وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفتند

۱۲۰ شهرستان در وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفتند

افزایش بستری بیماران کرونایی باعث شده است تا تعداد شهرستان های قرمز در کشور به 120 شهرستان رسد.