رزمایش مقابله با کرونا

08سپتامبر
هیچ کسی نباید داشته‌ها و توانمندی‌های کشور را در مقابله با کرونا زیر سوال ببرد
سردار شریف:

هیچ کسی نباید داشته‌ها و توانمندی‌های کشور را در مقابله با کرونا زیر سوال ببرد

معاون روابط عمومی کل سپاه تاکید کرد: هیچ کسی نباید داشته‌ها و توانمندی‌های کشور را در مقابله با کرونا زیر سوال ببرد.