رزمایش مشترک ذوالفقار ۱۴۰۰ ارتش

09نوامبر
رزمایش مشترک ذوالفقار ۱۴۰۰ ارتش به کار خود پایان داد

رزمایش مشترک ذوالفقار ۱۴۰۰ ارتش به کار خود پایان داد

رزمایش مشترک ذوالفقار ۱۴۰۰ ارتش با برگزاری رژه شناور‌های سطحی و زیر سطحی ازجمله ناوشکن تمام ایرانی دنا، به کار خود پایان داد.