ربودن کودک

01ژانویه
پیدا کردن خانواده واقعی پس از ۳۳ سال!

پیدا کردن خانواده واقعی پس از ۳۳ سال!

یک مرد ۳۷ ساله چینی که در سن ۴ سالگی ربوده شده بود سرانجام توانست خانواده واقعی خودش را پیدا کند.