رئیس کل دیوان محاسبات

06سپتامبر
۳۴.۵ درصد احکام بودجه طی ۴ ماه اول سال اجرایی شده است
مهرداد بذرپاش:

۳۴.۵ درصد احکام بودجه طی ۴ ماه اول سال اجرایی شده است

رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: طی ۴ ماه اول سال، صرفا ۳۴.۵ درصد احکام بودجه اجرایی شده است.