Monday, 16 May , 2022

رئیس مجلس شورای اسلامی

هنوز قرادادی بین ایران و چین بسته نشده است
قالیباف:

هنوز قرادادی بین ایران و چین بسته نشده است

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: هنوز قرادادی بین ایران و چین بسته نشده است، زیرا اگر قرادادی بسته شود باید به تصویب مجلس برسد.

قانون اساسی اجازه داده برخی مسائل در صحن غیرعلنی دنبال شود
قالیباف:

قانون اساسی اجازه داده برخی مسائل در صحن غیرعلنی دنبال شود

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: قانون اساسی اجازه داده برخی مسائل در صحن غیرعلنی دنبال شود، اما جوسازی‌های اخیر درست نبود.