رئیس سازمان زندان ها

04سپتامبر
مهدی هاشمی هم اکنون در اوین است
محمد مهدی حاج محمدی:

مهدی هاشمی هم اکنون در اوین است

رئیس سازمان زندان ها طی پیامی درباره وضعیت مهدی هاشمی توضیح داد و گفت: مهدی هاشمی هم اکنون در اوین است.