رئیس جمهور افغانستان

16آگوست
توافق پنهانی اشرف غنی، آمریکا و طالبان برای واگذاری قدرت

توافق پنهانی اشرف غنی، آمریکا و طالبان برای واگذاری قدرت

خبرنگار الجزیره از توافق پنهانی اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، گروه طالبان و آمریکا برای واگذاری قدرت به این گروه خبر داد.