دیوید اتنبرو

17دسامبر
سخنرانی دیوید اتنبرو در کنفرانس گلاسکو

سخنرانی دیوید اتنبرو در کنفرانس گلاسکو

وضعیت اضطراری کره زمین وابسته به یک عدد است و آن میزان غلظت کربن در جو کره زمین است. این عدد به خوبی میزان افزایش دمای زمین را تعیین می کند