دستگاه قضایی

09ژانویه
رها کردن کار مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضایی مسئولیت قانونی دارد
منتظری:

رها کردن کار مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضایی مسئولیت قانونی دارد

دادستان کل کشور گفت: اقدامات غیرقانونی و رها کردن کار مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضایی پذیرفته نیست و مسئولیت قانونی دارد.