Thursday, 18 August , 2022

دستگاه قضائی

تشریح و تبیین ۱۵ اولویت دستگاه قضائی در سال ۱۴۰۱

تشریح و تبیین ۱۵ اولویت دستگاه قضائی در سال ۱۴۰۱

رئیس قوه قضائیه امروز به تشریح و تبیین ۱۵ اولویت دستگاه قضائی در سال ۱۴۰۱ پرداخت و همه مسئولان قضائی در سراسر کشور را مکلف و موظف کرد نسبت به اجرای کامل و دقیق این اولویت‌های ۱۵ گانه اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.