دستگاه‌ های دولتی

03اکتبر
دولت به بهترین شیوه، نقش خود را در تسهیل سرمایه‌گذاری ایفا خواهد کرد
رئیسی در جلسه هیات دولت:

دولت به بهترین شیوه، نقش خود را در تسهیل سرمایه‌گذاری ایفا خواهد کرد

رئیس جمهور گفت: دولت به بهترین شیوه، نقش خود را در تسهیل سرمایه‌گذاری ایفا خواهد کرد و ضوابط پیچیده اداری باید از مسیر سرمایه‌گذاری برچیده شود.