دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد

13اکتبر
منطقه آزاد اروند؛ اولین مقصد سفر «دکتر سعید محمد»

منطقه آزاد اروند؛ اولین مقصد سفر «دکتر سعید محمد»

«منطقه آزاد اروند» اولین مقصد سفر مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی است.