دافوس ارتش

20سپتامبر
دافوس ارتش محل انتقال تجارب و دانش‌ها و مکانی برای تولید دانش‌های جدید است
سرلشکر موسوی:

دافوس ارتش محل انتقال تجارب و دانش‌ها و مکانی برای تولید دانش‌های جدید است

فرمانده کل ارتش گفت: دافوس ارتش محل انتقال تجارب و دانش‌ها و مکانی برای تولید دانش‌های جدید است ومحل تولید علم است و به‌عنوان مرجع تاکتیک درکشور شناخته می‌ شود.