خوزستان

08نوامبر
محمد درویش و بررسی بحران آب کشور

محمد درویش و بررسی بحران آب کشور

محمد درویش: ساخت سد برای تامین آب کشاورزی و آب صنعت، در کشوری که در کمربند خشک جهان قرار دارد و میزان تبخیرش ۲ تا ۳ برابر میانگین جهانی است، کار غلطی است.