Saturday, 21 May , 2022

خانواده شهدا

اگر بر توان داخلی تکیه کنیم انجام خیلی از کارها ممکن خواهد شد
رئیسی در دیدار با خانواده شهدا:

اگر بر توان داخلی تکیه کنیم انجام خیلی از کارها ممکن خواهد شد

رئیس جمهور گفت: اگر بر توان داخلی تکیه کنیم، انجام خیلی ازکارها ممکن خواهد شد، متأسفانه بعضی‌هاواردات واکسن وپیوستن به شانگهای رامتوقف بر پذیرش FATF کرده بودند.