حوزه پزشکی

09دسامبر
برخی آمارسازی‌ها برای تخریب حوزه پزشکی قابل تحمل نیست
بهرام عین‌ اللهی:

برخی آمارسازی‌ها برای تخریب حوزه پزشکی قابل تحمل نیست

وزیر بهداشت گفت: برخی آمارسازی‌ها برای تخریب حوزه پزشکی قابل تحمل نیست و اجازه نخواهیم داد که کیفیت پزشکی کشور از این طریق دچار خدشه شود.