حسین عرفانی

17سپتامبر
شروط الزامی برای حضور زائران در راهپیمایی اربعین تزریق واکسن کرونا است
عرفانی:

شروط الزامی برای حضور زائران در راهپیمایی اربعین تزریق واکسن کرونا است

رئیس کمیته بهداشت ستاد مرکزی اربعین حسینی گفت: یکی از شروط الزامی برای حضور زائران در راهپیمایی اربعین حسینی تزریق واکسن کرونا است.