حسین رمضانی

08سپتامبر
رئیس مرکز حراست نهاد ریاست جمهوری منصوب شد
با حکم مرتضوی؛

رئیس مرکز حراست نهاد ریاست جمهوری منصوب شد

با حکم معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری «حسین رمضانی» به سمت مشاور نهاد و رئیس مرکز حراست نهاد ریاست جمهوری منصوب شد.